ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Βασικός στόχος της δράσης είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Υπενθυμίζεται ότι η δράση είναι προϋπολογισμού 300.000.000 ευρώ και σχεδιάστηκε ως μετεξέλιξη της επιτυχημένης δράσης "Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ" που υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα πρέπει να αφορούν σε έργα έρευνας και καινοτομίας και να εντάσσονται σε μια από τις παρακάτω τέσσερις παρεμβάσεις. Οι παρεμβάσεις και η ενδεικτική δημόσια δαπάνη (σε ευρώ) ανά παρέμβαση είναι:

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις 60.000.000 ευρώ

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς 180.000.000 ευρώ

IΙI. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 39.000.000 ευρώ και

IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις 21.000.000 ευρώ.

Για την υλοποίηση των σχεδίων τους, οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να σχεδιάσουν το ερευνητικό τους έργο αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα ενισχυόμενων δαπανών από τις κλασικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης: βιομηχανική έρευνα και πειραματική ανάπτυξη. Σημειώνεται ότι η βασική έρευνα και οι μελέτες σκοπιμότητας δεν αποτελούν επιλέξιμες δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης στη δράση.

Η δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν κατ' ελάχιστον μία κλεισμένη πλήρη (ετήσια) διαχειριστική χρήση, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ερευνητικούς οργανισμούς.