ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Υποβολή φακέλου για την χρηματοδότηση της επιχειρηματικής σας ιδέας και ολιστική υποστήριξη για την ολοκλήρωση του έργου σας.

Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών

1. Σύνταξη Επιχειρηματικών Σχεδίων - Business plans 2. Αποτίμηση αξίας εταιρειών 3. Σύνταξη μελέτης βιωσιμότητας επιχειρηματικών σχεδίων.

Δημιουργία Εργαλείων Εσωτερικού Ελέγχου

Τα εργαλεία εσωτερικού ελέγχου είναι προγράμματα που δημιουργούνται στο excel, και βοηθάνε τις επιχειρήσεις στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της οικονομικής τους πορείας. Στην Added Value αναλαμβάνουμε: 1. Δημιουργία Ταμειακού εργαλείου για την παρακολούθηση του ταμείου της εταιρείας σας. 2. Δημιουργία Εμπορικού εργαλείου για την παρακολούθηση των εμπορικών δεδομένων των προϊόντων - υπηρεσιών της εταιρείας σας

Χρηματοοικονομικές Αναλύσεις

Δημιουργούμε σε μηνιαία βάση χρηματοοικονομικά Reports, στοχεύοντας στη βελτίωση της λογιστικής εικόνας της εταιρείας σας.