Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση

1.Σκοπός-Στόχος

Η Δράση «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση» έχει σκοπό την ενίσχυση των δραστηριοτήτων των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3), όπως αυτοί εξειδικεύονται για κάθε Περιφέρεια (περιφερειακές Απολήξεις), μέσω της στήριξης υφιστάμενων, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την  ανάπτυξη και διάχυση νέων τεχνολογιών, τον τεχνολογικό τους μετασχηματισμό, την μεγέθυνση (scale up), την εξωστρέφεια (έμφαση τόσο στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίες – GVC, όσο και στην προώθηση προϊόντων υψηλής τεχνολογικής αξίας) και την προώθηση της διττής μετάβασης, δηλαδή του ψηφιακού μετασχηματισμού και της κυκλικής οικονομίας.

2.Καθεστώς Ενίσχυσης

Κανονισμός ΕΕ 2023/2831 της 13ης Δεκεμβρίου 2023 (OJ EL L 15.12.2023)-De minimis.

3.Περιφερειακές Απολήξεις (Τομείς παρέμβασης) 

Οι Περιφερειακές Απολήξεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι:

 • Αγροδιατροφική Αλυσίδα: Μεταποίηση προϊόντων φυτικής & ζωικής παραγωγής, Κρασί, Μακεδονική/τοπική κουζίνα.
 • Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα: Ευεξία, προσβασιμότητα, αποκατάσταση & ένταξη με έμφαση στην τρίτη ηλικία και τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, Παραφαρμακευτικά & cosmetics
 • Ψηφιακές Τεχνολογίες: Ψηφιακός μετασχηματισμός της βιομηχανίας.
 • Αειφόρος Ενέργεια: Εναλλακτικά καύσιμα & βιοκαύσιμα, Γεωθερμία.
 • Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία: Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση, Τρόφιμα, Υλικά, Πράσινος Τουρισμός.
 • Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα: Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση, Τρόφιμα, Υλικά, Βιώσιμη κινητικότητα.
 • Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία: Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση, Δομικά υλικά.
 • Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες: Κινηματογραφική αγορά, Τέχνες & οπτικοακουστικά μέσα, Τουρισμός υγείας, τρίτης ηλικίας και ευπαθών ομάδων, Πολιτισμός για ευπαθείς ομάδες και άτομα τρίτης ηλικίας.

4.Δικαιούχοι-Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ως υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις 2021-2022 πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις συγκεκριμένων κλάδων της μεταποίησης, του τουρισμού και των υπηρεσιών, και με την προϋπόθεση ότι το επιχειρηματικό τους σχέδιο συνδέεται τεκμηριωμένα με τους ως άνω τομείς προτεραιότητας της Περιφρειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

5.Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι:

 1. Οι δικαιούχοι να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, να λειτουργούν νόμιμα και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά εντός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 2. Το επενδυτικό σχέδιο να συνδέεται τεκμηριωμένα με τουλάχιστον μια Περιφερειακή Απόληξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και οι δαπάνες που θα περιληφθούν σε αυτό να εξυπηρετούν τις περιοχές παρέμβασης της/των απολήξεων.
 3. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της πρόσκλησης, στον οποίο οι δικαιούχοι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς, κατά την κλεισμένη διαχειριστική χρήση 2022 (Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ μεγαλύτερων εσόδων).
 4. Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 5. Οι δικαιούχοι να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα, να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει.
 6. Να πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 2831/2023 (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η Δράση, καθώς και οι διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας.

Αναλυτικότερα το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής περιγράφεται στο Κεφ. 4 της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

6.Τομείς/ΚΑΔ ενίσχυσης

Οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας αποτυπώνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ) της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

7.Προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη): 65.000.000,00€.

8.Ποσοστό επιχορήγησης: 45%

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 60.000€ έως και 400.000€ και δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις δύο τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές περιόδους (2021-2022).Η Δράση συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χρήση της κοινής στήριξης (άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021  για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο ενισχύσεων του ΕΚΤ+ και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Προγράμματος “Κεντρικής Μακεδονία” του ΕΣΠΑ 2021-2027.

9.Επιλέξιμες Δαπάνες -Διάρκεια υλοποίησης έργων (πράξεων)

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της Δράσης (13/12/2023). Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της πράξης, ήτοι είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησής (αποτέλεσμα αξιολόγησης).Οι επιλέξιμες δαπάνες, θα πρέπει να εξυπηρετούν τις περιοχές παρέμβασης της/των απόληξης/εων που θα επιλεγούν, και να αφορούν σε:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρο
 • Παραγωγικό & Μηχανολογικό Εξοπλισμό
 • Εξοπλισμό για την προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας
 • Ψηφιακό εξοπλισμό γραφείου & Λογισμικό
 • Ηλεκτρικά Μεταφορικά Μέσα
 • Παροχή Υπηρεσιών (συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες λογισμικού, πιστοποιήσεις, σχεδιασμός/ανάπτυξη προϊόντων/υπηρεσιών, μεταφορά τεχνογνωσίας)
 • Προβολή (συμμετοχή σε εκθέσεις & λοιπά έξοδα προβολής)
 • Νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό
 • Έμμεσες δαπάνες (7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου).