Ενίσχυση για την ίδρυση επιχείρησης από ανέργους στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη ανέργων για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε τομείς που περιλαμβάνονται στη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επιδίωξη της Δράσης είναι η μείωση της ανεργίας μέσω της ενθάρρυνσης για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας. Μέσω της Δράσης επιδιώκεται η αύξηση της συμμετοχής ανέργων στην αγορά εργασίας, και ο περιορισμός του φαινόμενου της διαρροής του επιστημονικού προσωπικού της Περιφέρειας.

Στο πλαίσιο αυτής της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού από 10.000€ έως 50.000€.


Το ποσοστό της επιδότησης ορίζεται στο 80% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης και δύναται να ανέλθει στο 100% εφόσον περιλαμβάνονται δαπάνες προσωπικού τουλάχιστον 1 ΕΜΕ.


Έναρξη υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η 04/03/2024.

Λήξη υποβολής αιτήσεων ορίστικε η 14/06/2024.